กฎหมาย/ระเบียบ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 แผนจัดการองค์ความรู้ ดาวน์โหลดเอกสาร
14
13 มิ.ย. 2562
2 พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
11
02 พ.ค. 2562
3 อำนาจหน้าที่ของเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
13
02 พ.ค. 2562
4 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ดาวน์โหลดเอกสาร
13
02 พ.ค. 2562
5 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
14
02 พ.ค. 2562
6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
13
02 พ.ค. 2562
7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
02 พ.ค. 2562
8 การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
02 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1