กฎหมาย/ระเบียบ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 มอบอำนาจของนายกเทศมนตรี ให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
179
11 ก.พ. 2563
2 แผนจัดการองค์ความรู้ ดาวน์โหลดเอกสาร
198
13 มิ.ย. 2562
3 พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
199
02 พ.ค. 2562
4 อำนาจหน้าที่ของเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
195
02 พ.ค. 2562
5 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ดาวน์โหลดเอกสาร
199
02 พ.ค. 2562
6 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
200
02 พ.ค. 2562
7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
202
02 พ.ค. 2562
8 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 ดาวน์โหลดเอกสาร
201
02 พ.ค. 2562
9 การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ดาวน์โหลดเอกสาร
191
02 พ.ค. 2562
10 พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ดาวน์โหลดเอกสาร
178
09 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2