ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย 2564 ครั้งที่ 6
  รายละเอียด : ประกาศรายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย 2564 ครั้งที่ 6 โดยโอนลดจากค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง และโอนเพิ่มไปยังรายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 270,000 บาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 38 คน