ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่บ้านพัฒนา หมู่ที่ ๒ ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลชุมโค มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่บ้านพัฒนา หมู่ที่ ๒ ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร รายละเอียด ขนตาดกว้าง 5 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายดำเนินการการก่อสร้าง จำนวน 1 ป้าย และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๗๘,๗๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบฯ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 54 คน