ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : กำหนดประชาคมตำบลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลชุมโค ได้ดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบล
ชุมโค(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดประชุมประชาคมระดับตำบล ในการร่วมกันคิด ร่วมกันตัดสินใจ ร่วมกันตรวจสอบ ร่วมกับรับประโยชน์ร่วมกัน แก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลระหว่างเทศบาล ร่วมกับชุมชน ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต่างๆ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 73 คน